STATUT FUNDACJI
Spa for Cancer

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Część wstępna

 1. Fundacja Spa for Cancer  (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Panią Annę Hencką – Zyser  zwaną dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Zając w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie, przy ul. Ratuszowej 5/3 w dniu 04 maja 2018 r. (Rep. A nr 3654/2018).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§2 Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§3 Zakres czasowy działania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4 Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest Olsztyn 
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§5 Cele statutowe Fundacji

 1. Celem Fundacji jest: 
 • prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna w stosunku do społeczeństwa;
 •  podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej;
 • wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych mających służyć poprawie warunków życia osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin;
 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • 88.99.Z pomocy społecznej, w tym pomocy w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej kobietom i mężczyznom dotkniętym chorobą nowotworową w trakcie leczenia i po leczeniu poprzez dbanie  o ich wygląd zewnętrzny mający na celu szybszy powrót do zdrowia zgodnie z zasadą wyglądam lepiej czuję się świetnie;
 • 88.99.Z działalności charytatywnej;
 • 63.12.Z. prowadzenia działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin; kosmetologów i lekarzy;
 • 86.90.E profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie onkologii; 
 • 88.99.Z działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych oraz niepełnosprawności;
 • 88.99.Z wspomagania działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii oraz niepełnosprawności;
 • 88.99.Z organizowania i prowadzenia akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i profilaktycznych; 
 • 94.99.Z angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych; 
 • 94.99.Z wspierania i organizowania wolontariatu.

§6 Sposób realizacji celów statutowych

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych;
 • wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie;
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego;
 • rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów;
 • uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce;
 • finansowanie projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
 • chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
 • rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
 • organizowanie imprez kulturalno-społecznych;
 • organizowanie konferencji i seminariów.
 1. Fundacja realizuje swoje cele stosownie do posiadanych środków i bieżących możliwości.
 2. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

§7 Wspieranie działalności osób trzecich

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§8 Medale, odznaczenia i nagrody

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§9 Właściwy Minister

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10 Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w jaki wyposażył Fundację Fundator w kwocie 500 zł ( pięćset złotych ) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych przez Fundatora na działalność gospodarczą wynosi jeden tysiąc złotych.
 3. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11 Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 • świadczeń Fundatorów;
 • darowizn, spadków i zapisów;
 • odsetek bankowych;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 • działalności gospodarczej;
 • funduszy Unii Europejskiej;
 • funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§12 Przeznaczenie wybranych dochodów

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja przeznacza cały dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami) na działalność pożytku publicznego.

§13 Powołanie Fundacji do dziedziczenia

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§14 Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Fundacji.
 1. Zarząd Fundacji

§15 Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
 • skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • śmierci członka Zarządu.
 1. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 2. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

§16 Kompetencje Zarządu

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 • reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
 • sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
 • ustalanie planów działania Fundacji;
 • realizowanie uchwał Rady Fundacji;
 • decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
 • tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
 • wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 • sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
 • ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora.

§17 Tryb pracy Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§18 Sposób reprezentowania Fundacji przez Zarząd

Do składania oświadczeń, podpisywania i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.  

 1. Rada Fundacji

§19 Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, nadzorczym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków i jest powoływana na pięcioletnią kadencję. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji:
 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni).
 1. W skład Rady Fundacji pierwszej kadencji wchodzą: Pani Ewa Wareszczuk, Pani Marzena Tarasiewicz, Pan Norbert Banach oraz Pani Ewelina Firlej.
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 • śmierci członka.

§20 Kompetencje Rady Fundacji

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§21 Tryb pracy Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6, uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 4. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania Członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
 5. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu wymagana jest jednomyślność. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 6. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
 7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 9. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 10. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

§22 Ciała doradcze

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
 • radę programową
 • radę honorową
 • zespoły doradcze.
 1. Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

§23 Zmiana celów Fundacji

 1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji.
 2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej uchwały, a następnie podjęcia przez Radę Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie. Uchwała podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany celów Fundacji jest dla Rady Fundacji wiążąca.

Rozdział III a

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§24 Działalność gospodarcza

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji.
 2. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. 
 3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego Fundacji. 
 4. Przedmiotem działalności Fundacji jest:
 • 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (działalność przeważająca);
 • 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 85.60.Z działalność wspomagająca edukację; 
 • 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
 • 90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza; 
 • 92.00.Z działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
 • 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 47.61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.63.Z sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 58.11.Z wydawanie książek; 
 • 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza; 
 • 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów; 
 • 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 63.12.Z działalność portali internetowych.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25 Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Decyzję o likwidacji w drodze uchwały podejmuje Rada Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Marketing ma znaczenie:


Strona

Kontakt

Bałtycka 54A lok. 1
10-176 Olsztyn

spaforcancerpl@gmail.com

693 862 128


Facebook


Instagram


Youtube


Size Guidelines